Marcom - serwis sprężarek

Pomiary

Informacje ogólne

Ponieważ sprężone powietrze stanowi obecnie najdroższe medium w przemyśle, usprawnienia w procesie jego wykorzystania oznaczają dla firmy zysk nawet na poziomie 30-50%. Szczególnie kosztowne jest samo wytworzenie sprężonego powietrza ze względu na stale rosnące ceny energii elektrycznej. Ta przykładowa kalkulacja pozwoli zrozumieć skalę oszczędności, o których tu mowa:

Nawet proste i tanie zabiegi modernizacyjne mogą przynieść wymierne korzyści, a oszczędności można odnaleźć na wielu poziomach działania instalacji. Nasza firma wspólnie z klientem analizuje wszystkie obszary, w których można podnieść efektywność funkcjonowania całego systemu i zależnie od możliwości i oczekiwanych efektów wspólnie  dokonujemy wyborów. Wstępna analiza dotyczy następujących zagadnień:

  • kosztów wytworzenia sprężonego powietrza
  • możliwości zmniejszenia ilości zużywanego powietrza przy zachowaniu tej samej wydajności systemu
  • możliwości podniesienia efektywności samych procesów produkcyjnych
  • możliwości obniżenia strat generowanych jako produkt uboczny działania instalacji

koszt kWh: [zł]
moc znamionowa sprężarki: [kWh]
liczba godzin pracy rocznie: [h]
moc: [kW]

Wynik / koszt:
[zł]

Sprężone powietrze – obniżanie kosztów

Obniżanie kosztów wytwarzania sprężonego powietrza wobec stale rosnących cen energii elektrycznej stanowi podstawowy warunek podniesienia konkurencyjności firmy na rynku. Jest wiele poziomów funkcjonowania systemu sprężonego powietrza, na których dokonać można modernizacji, dzięki czemu związane z obszernościami nakłady nie muszą być wysokie. Wśród podstawowych czynników mających wpływ na efektywność wykorzystania sprężonego powietrza są:

  • Wybór sprężarek. W swej wieloletniej pracy ze sprężonym powietrzem często spotykaliśmy się z sytuacją, że klienci kupili sprężarki bez dokonania niezbędnych pomiarów czy symulacji dotyczących rzeczywistego obciążenia instalacji. Wybrali urządzenia „na wyrost” – tak, aby powietrza nigdy nie zabrakło, albo na przykład kierując się zasadą „byle najtaniej”. Często też kupowane jest urządzenie podobne do już  posiadanego. Nie jest brany pod uwagę fakt, że cena energii potrzebnej do zasilenia sprężarki w skali roku może przewyższyć cenę jej zakupu. By dokonać właściwego wyboru sprężarki należy uwzględnić  zarówno moc nowego urządzenia jak i  pozostałych sprężarek. Najważniejsza jest jednak wydajność całkowita zestawu sprężarek w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Nawet jedna niewłaściwie dobrana sprężarka może doprowadzić do spadku efektywności działania całego systemu, dlatego m.in. obecnie stosuje się sprężarki zmiennoobrotowe (VSD - variable speed drive). Ale nawet zainstalowanie sprężarki zmiennoobrotowej w systemie bez odpowiedniej korelacji trybu pracy z pozostałymi sprężarkami może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Niewłaściwe dobrana sprężarka zmiennoobrotowa, nie tylko nie doprowadzi do oszczędności, ale wręcz może zdecydowanie zmniejszyć efektywność działania całości instalacji. Dopiero wnikliwa analiza całego systemu pozwoli precyzyjnie dobrać jego elementy i, co równie ważne, dopasowanie wszystkich urządzeń tak, by oszczędności stały się realne.
  • Współpraca sprężarek. W tradycyjnych sieciach bardzo często stosuje się sprężarki stałoobrotowe połączone w nieefektywny system kaskadowy,  który opiera się o ciśnienia minimalne i maksymalne ustawiane na kolejnych sprężarkach, co może być źródłem wahań ciśnienia i zwiększonego poboru mocy całego systemu. Systemy takie albo w ogóle nie posiadają sterowników nadrzędnych, albo stosowane są w nich proste sterowniki, które ustawiają kompresory w kaskadę. Zastosowanie wielu kompresorów w układzie kaskadowym oznacza znacznie poszerzenie pasma ciśnień, a tym samym zwiększa straty energetyczne związane z działaniem całego systemu. W takim przypadku nawet włączenie w system kompresora zmiennoobrotowego znacząco ograniczy oszczędności. Dopiero sprzęgnięcie całego systemu za pomocą „inteligentych” sterowników nadrzędnych, których zadaniem jest m. in. zmniejszenie pasma ciśnień w układzie może zagwarantować znaczne oszczędności w poborze energii.
  • Integracja wszystkich elementów instalacji sprężonego powietrza. Aby wszystkie urządzenia składające się na sieć sprężonego powietrza funkcjonowały prawidłowo i efektywnie stosuje się sterowniki nadrzędne. Podstawowym ich zadaniem jest stałe monitorowanie  systemu oraz alarmowanie w przypadku wystąpienia większych lub mniejszych odstępstw od normy. Monitoring zapewnia utrzymanie stałych własności fizyko-chemicznych powietrza w instalacji (ciśnienia, przepływu, temperatury, wilgotności, punktu rosy, stopnia zanieczyszczenia). W ten sposób bezpośrednio przyczynia się do oszczędności. Sterowniki nadrzędne przede wszystkim w sposób „inteligentny” dokonują wyboru tego urządzenia, które w danej chwili zapewnia  najlepszy poziom sprawności energetycznej. Umożliwia też obniżenie amplitudy ciśnień i ciśnienia maksymalnego, obniżenie ciśnienia w układzie o 1 bar oznacza zmniejszenie zużycia energii o 7-8%. Ponadto, niezachowanie zadanych właściwości powietrza może prowadzić do uszkodzenia urządzeń odbiorczych, a także do utraty pożądanych poziomów jakości produkcji przemysłowej.

koszt kWh: [zł]
moc znamionowa sprężarki: [kWh]
liczba godzin pracy rocznie: [h]
moc: [kW]

Wynik / koszt:
[zł]

Obniżanie kosztów produkcji

Pomimo, że coraz więcej firm stosuje sprężone powietrze jako nośnik energii w procesach produkcyjnych, ciągle jeszcze mała jest wiedza na temat prawdziwych realiów używania tego medium, a zwłaszcza kosztów jego stosowania. Często spotykamy się z głosami ze strony klientów, że wystarczy nabyć „byle jaką” sprężarkę, by móc cieszyć się korzyściami płynącymi z zastosowania sprężonego powietrza. A przecież sprężone powietrze jest bardzo drogim medium, a koszty jego wytworzenia w mogą osiągnąć poziom setek tysięcy złotych rocznie. Istnieją jednak metody obniżania tego znacznego wydatku, przede wszystkim poprzez:

  • redukcję ilości sprężonego powietrza zużywanego w procesach produkcyjnych. Przy zachowaniu efektywności procesów produkcyjnych możliwe jest obniżenie nawet o 50%  ilości powietrza zużywanego, np. do odmuchu, sortowania, transportu, chłodzenia i osuszania.
  • redukcję ciśnienia w układzie. Dzięki posiadanej przez naszą firmę wiedzy i doświadczeniu możemy zagwarantować utrzymanie, a nawet podniesienie efektywności produkcji przy jednoczesnym zredukowaniu ciśnienia powietrza w instalacji nawet o kilka barów, co pozwala na zaoszczędzenie nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku.

koszt kWh: [zł]
moc znamionowa sprężarki: [kWh]
liczba godzin pracy rocznie: [h]
moc: [kW]

Wynik / koszt:
[zł]

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i efektywności procesów produkcyjnych

Straty towarzyszące produkcji przemysłowej wynikają zwykle z dwóch przyczyn. Pierwsze źródło strat to odstępstwo od założonych parametrów fizyko-chemicznych sprężonego powietrza i w efekcie np. wytworzenie wadliwej partii towaru. Drugie źródło strat związane jest z brakiem ciągłości produkcji. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na zaproponowanie rozwiązań, które znacząco zmniejszają ryzyko wystąpienia obu wspomnianych wyżej niepożądanych sytuacji.
Czytelne wizualizacje (na ekranie komputera) procesu wytwarzania i wykorzystania sprężonego powietrza pozwalają nadzorować status poszczególnych urządzeń i całych procesów. Możliwe jest także sterowanie urządzeniami i procesami w taki sposób by zoptymalizować ich pracę oraz aby uniknąć potencjalnych problemów w procesie produkcyjnym. Zdalne zarządzanie systemem monitorowania i korygowania procesów technologicznych za pomocą technologii PLC umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się uwarunkowania produkcji. Tym samym zapobiega wystąpieniu potencjalnych awarii.
Funkcja automatycznie tworzonych i wysyłanych mailem raportów na temat sprawności energetycznej systemu dodatkowo przyczynia się do poprawy jakości i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.


koszt kWh: [zł]
moc znamionowa sprężarki: [kWh]
liczba godzin pracy rocznie: [h]
moc: [kW]

Wynik / koszt:
[zł]

Obniżanie strat występujących w systemach sprężonego powietrza

W większości zakładów produkcyjnych ok.15-20% wytworzonego sprężonego powietrza jest marnowane. Straty te mogą wynikać  z nieszczelności samej instalacji, ale również z jej budowy (np. średnicy i przebiegu)  lub poziomu zanieczyszczenia. Straty wynikające z nieszczelności o łącznej średnicy 10 mm w instalacji o ciśnieniu 7 barów osiągną w skali roku poziom 115 000 PLN. W wielu średniej wielkości zakładów nieszczelności o średnicy 1 mm i więcej może być kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset w całej instalacji. Również sama budowa instalacji oraz jej zanieczyszczenie może doprowadzić do znacznych spadków ciśnień i w konsekwencji podnieść koszty energii niezbędnej  do utrzymania ciśnienia na zadanym poziomie. Co więcej, zanieczyszczenia będą „hamować” przepływające powietrze oraz mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzeń nim zasilanych. Nasza firma jest w stanie skutecznie rozwiązać problemy związane z powyższymi problemami.


koszt kWh: [zł]
moc znamionowa sprężarki: [kWh]
liczba godzin pracy rocznie: [h]
moc: [kW]

Wynik / koszt:
[zł]
drukuj  
date: 2018-12-19 06:40:45
error: E_WARNING
description:
Illegal string offset 'id'
place: /home/marcom/domains/marcom-serwis.pl/public_html/app/mod/art/arthelper.php
line: 17
date: 2018-12-19 06:40:45
error: E_WARNING
description:
Illegal string offset 'tytul'
place: /home/marcom/domains/marcom-serwis.pl/public_html/app/mod/art/arthelper.php
line: 36
date: 2018-12-19 06:40:45
error: E_WARNING
description:
Illegal string offset 'tytul'
place: /home/marcom/domains/marcom-serwis.pl/public_html/app/mod/art/arthelper.php
line: 37
date: 2018-12-19 06:40:45
error: E_WARNING
description:
Illegal string offset 'id'
place: /home/marcom/domains/marcom-serwis.pl/public_html/app/mod/art/arthelper.php
line: 17
date: 2018-12-19 06:40:45
error: E_WARNING
description:
Illegal string offset 'tytul'
place: /home/marcom/domains/marcom-serwis.pl/public_html/app/mod/art/arthelper.php
line: 36
date: 2018-12-19 06:40:45
error: E_WARNING
description:
Illegal string offset 'tytul'
place: /home/marcom/domains/marcom-serwis.pl/public_html/app/mod/art/arthelper.php
line: 37
http://marcom-serwis.pl/art/1/1.html